Flere ansatte og innbyggere møtte opp på Gran rådhus torsdag ettermiddag 25. april for å følge presentasjonen fra galleriet. I tillegg fulgte nesten 2500 personer møtet på nett via KommuneTV. 

Gikk du glipp av møtet? Du kan se opptak via KommuneTV her: https://gran.kommunetv.no/archive/376 .

Les hele rapporten om barnehage- og skolestruktur!

Dette inneholder rapporten fra Norconsult

 • framskrevet prognose for antall barn i barnehagen i årene fram til 2040
 • framskrevet prognose for elevtall i grunnskolen fram til skoleåret 2040/2041
 • beskrivelse av kapasitet ved de ulike skolene og hvordan denne utnyttes i dag
 • vurdering av hvordan de ulike skolebyggene egner seg for å drive skole i
 • vurdering av ulike konsepter og alternativer
 • en anbefaling til kommunen om ny barnehage- og skolestruktur

Hva anbefaler Norconsult at Gran kommune gjør?

På barnehage-siden anbefaler de følgende:

 • Vesleskogen (uteavdelingen i Gran naturbarnehage) reetableres i Bjørklund barnehage
 • På Bjoneroa etableres oppvekstsenter for barnehagen og skolen, med felles ledelse samlokalisert med SFO
 • Barnehagedelen i Grymyr oppvekstsenter kan videreføres, men det er ledig barnehagekapasitet i øvrige barnehager. Vedlikeholdsetterslepet ved Grymyr kan uansett reduseres, det samme for bygningsdriften.

På skole-siden anbefaler de følgende:

 • Fire av sju skoler beholdes.
 • Moen skole, Sanne skole og skoledelen i Grymyr oppvekstsenter legges ned.
 • Kommunen utnytter ledig skolekapasitet ved skolene som beholdes.
 • Brandbu barneskole tar imot elever fra Moen og Fredheim.
 • Fredheim skole tar imot elever fra Grymyr og Sanne.
 • Jaren skole tar imot elever fra Moen.
 • Trintom skole tar imot elever fra Sanne.

Saken behandles i mai

Kommunestyret får oversendt rapporten fra Norconsult i løpet av uke 18. I uke 19 blir saksframlegget fra rådmannen offentliggjort via kommunens møtekalender på nett: https://opengov.360online.com/Meetings/GRAN/Boards/Details/223574  

Det er i saksframlegget rådmannen i Gran gir sin anbefaling om ny barnehage- og skolestruktur til politikerne. Kommunestyret skal behandle saken i sitt møte torsdag 30. mai.