Med AlleMed-fondet skal alle barn og unge i Gran og Lunner få muligheten til å delta på minst en jevnlig fritidsaktivitet.

Målgruppe: Barn og unge i alderen 6–18 år i Gran og Lunner kommuner.

Til hva og innenfor hva: Fondet kan dekke utgifter til kontigenter, utstyr, cuper/samlinger* og lignende, innenfor organiserte kultur og fritidsaktiviteter i regi av frivillige lag/foreninger.
*Dette gjelder cuper og samlinger lokalt, regionalt og nasjonalt. AlleMed-fondet dekker ikke utgifter knyttet til reiser/arrangementer utenlands og ferieaktiviteter. 

Hvor mye: Inntil kroner 4.000,- i tilskudd per person per år.

Hvem kan søke: Foresatte og ledere eller ansvarlige for lag/foreninger eller representanter for offentlige instanser som eksempelvis Barnevernstjenesten, NAV, helsesykepleiere, miljøarbeidere osv.

Hvem administrerer fondet: UngHadeland.
Kontaktperson: Solfrid Anita Strande Fosse 

Her finner du søknadsskjema for AlleMed-fondet.

Kriterier og retningslinjer for AlleMed-fondet

Les mer om kriterier for tildeling og retningslinjer for prioritering av søknader under.

Kriterier for tildeling AlleMed-fondet

Organisasjonene som søker må sikre

  • at det informeres om at familier i vedvarende fattigdom har rettigheter i NAV
  • at ordinære betalings- og purringsprosedyrer følges før en søknad om økonomisk støtte via AlleMed-fondet blir sendt (gjelder eksisterende medlemmer av klubben/foreningen)
  • at foreldre har gitt et aktivt samtykke (muntlig/skriftlig) om søknad til AlleMed-fondet

Foreldre/foresatte som søker må

  • bekrefte at de er kjent med muligheten til å søke økonomisk bistand gjennom NAV

AlleMed-søknaden er grunnlag for et vedtaksbrev, som utløser dekking av utgifter. Vedtaksbrevet sender vi til foresatte. Vi sender kopi til søkerorganisasjonen, hvis det er en frivillig forening eller organisasjon som søker. Når vi i UngHadeland har mottatt all nødvendig informasjon vil en søknadsprosess fram til utbetaling normalt ta én–to uker.

Krav til søker

Den som søker har ansvar for å følge opp at barnet/ungdommen deltar i aktiviteten det er søkt støtte til. Søker må vurdere om familien er i en slik situasjon at et bidrag fra AlleMed-fondet vil være avgjørende for om barnet kan delta på en aktivitet eller ikke.
AlleMed-fondet er ikke for lag- og foreninger som har utfordringer med å inndrive kontingenter.
Det er barnets/familiens situasjon som er avgjørende.

Slik prioriterer vi søknader

Når vi tildeler støtte, prioriterer vi ut fra tre hovedkategorier:

 

  1. betaling av kontingent/treningsavgift for deltagelse i foreningens faste aktivitet(er)
  2. deltakelse i aktivitet(er) utover de faste, det vil si cup/turer, treningsleir, sosiale aktiviteter og lignende (dette gjelder aktiviteter som foregår lokalt, regionalt, nasjonalt)
  3. helt nødvendig utstyr for deltakelse i aktiviteten

Søknader sendes elektronisk via skjema på UngHadeland sin nettside. Det skal sendes egen søknad for hvert barn det skal søkes for. Én søknad kan ikke omfatte flere aktivitetsavgifter.

Mer informasjon om AlleMed-fondet

AlleMed-fondet ble startet for å hjelpe oss å oppfylle målet i Fritidserklæringen. Erklæringen har som mål at alle barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon, skal ha mulighet til å delta i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre barn.

 

Organisasjoner, klubber, lag og foreninger er viktige arenaer for samvær med andre barn og unge. Her får barn og unge andre erfaringer og læringsbetingelser enn det som skjer på skolen eller i mer uformelle situasjoner. Ungdom i familier med god råd deltar oftere i organiserte fritidsaktiviteter enn ungdom i familier med dårlig råd.

 

Målet med AlleMed-fondet er at alle barn og unge i Gran og Lunner skal ha et fullverdig fritidstilbud. Hvilke utgifter som ligger i et fullverdig fritidstilbud vil variere avhengig av aktivitet, men vil normalt være kontingenter, lisenser, cuper og lignende. Hva foreldrene selv kan betale, og hva organisasjonen kan bidra med, vil også variere. Hensikten er å lage et «spleiselag» mellom alle aktører for å gi barn og unge et godt fritidstilbud.  

 

Hvis du som forelder ikke har mulighet til å dekke barnas/ungdommenes utgifter til aktivitet, enten selv eller gjennom bistand fra NAV, kan du be den aktuelle organisasjonen om å søke utgiftsdekning gjennom AlleMed-fondet.

 

Hvis en organisasjon opplever at medlemmer har utfordringer med å betale for kontingent, utstyr eller lignende, på grunn av lavinntekt/fattigdom, kan dere søke AlleMed-fondet for å få dekket de utgiftene som er nødvendige for å sikre et fullverdig medlemskap. Dette gjelder også hvis en forelder/foresatt ber om hjelp med betaling for et barn eller ungdom som ønsker å begynner med en aktivitet.